توجه :

حذفیات کتاب های ادبیات فارسیُ کد ۲/۲۸۳و ۳/۲۸۳چاپ۱۳۹۰ به سبب یکی کردن ساعت،عنوان و احتمالاً‌‌‌‌ آموزش

این کتاب ها زمان (ادبیات فارسی ۱وادبیات فارسی تخصصی۲ )،گروه زبان و ادبیات فارسی برای جلوگیری از تحمیل

حجم و محتوای فراتر از زمان و توان یادگیرندگان، کتاب های درسی ادبیات فارسی ۱و۲ را مورد  بررسی و  بازنگری

قرار داده،بخش هایی ازآن را برای سال تحصیلی جاری ۹۱-۹۰ حذف کرده است .

*الف) ادبیات فارسی(قافیه و عروض- نقد ادبی )کد ۲/۲۸۳چاپ ۱۳۹۰

۱ - درس هشتم- نکاتی در باره ی وزن شعر فارسی، صفحه ی۶۳ تا ۶۸

۲ - درس نهم - گونه های وزن شعر فارسی، صفحه ی ۶۹-تا ۷۲

یاد آوری : با توجه به حذف بخش های یاد شده از کتاب مذکور، تقسیم بندی محتوایی برای آزمون

پایان اول و دوم به شرح زیر است :

الف) آزمون پایانی اول : از ابتدای کتاب تا پایان درس ششم صفحه ی ۵۱.

ب ) آزمون پایانی دوم: کل کتاب ( با اختصاص ۵ نمره به مباحث مربوط به درس اول تا آخر درس ششم و ۱۵ نمره ویژه ی

مطالب درس هفتم تا پایان کتاب )

توجه :

از تدریس و طرح پرسش از موارد حذفی خودداری گردد.

*ب) ادبیات فارسی (متون نظم و نثر ) کد ۳/۲۸۳/چاپ ۱۳۹۰

موارد حذفی این کتاب به شرح زیر است :

۱ - متن« شعر و شاعری»، از صفحه ی ۵۰ تا آخر ۵۳، از فصل سوم کتاب .

۲ - فصل «پنجم» به طور کامل ، از صفحه ی ۶۴ تا ۷۵.

۳ - درس «دوازدهم»از فصل شششم،« دو کبوتر ،دو پنجره....»،از صفحه ی ۹۲ تا ۱۰۲.

۴ -شعر « در ذکر عشق» از درس پانزدهم ، صفحه ی ۱۳۴تا ۱۴۹.

یادآوری : با توجه به حذف بخش های یاد شده از کتاب مذکور، تقسیم بندی محتوایی برای آزمون

پایانی اول و دوم به شرح زیر است :

الف) آزمون پایانی اول : از ابتدای کتاب تا پایان فصل سوم صفحه ی ۵۳.

ب ) آزمون پایانی دوم : کل کتاب ( با اختصاص ۵ نمره مربوط به فصل اول تا پایان فصل سوم و ۱۵ نمره ویژه ی

مطالب فصل چهارم تا پایان کتاب.

توجه :

از تدریس و طرح پرسش از موارد حذفی خودداری شود.

+ نوشته شده توسط گروه ادبیات در سه شنبه ۲۴ آبان۱۳۹۰ و ساعت 7:34 |